Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtnemer: de rechtspersoon HippoSupport – Hippische Dienstverlening VOF die producten en diensten zowel in traditionele zin als op afstand aan consumenten en beroepsbeoefenaars aanbiedt;
1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de opdrachtnemer;
1.3 Beroepsbeoefenaar: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst – op afstand – aangaat met de opdrachtnemer
1.4 Opdrachtgever: consumenten en beroepsbeoefenaars zoals hierboven omschreven
1.5 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.6 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en opdrachtnemer gelijktijdig in dezelfde ruimte samen zijn gekomen;
1.7 Dag: kalenderdag;
1.8 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
1.9 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever of opdrachtnemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2. Gegevens opdrachtnemer

2.1 Rechtspersoon: HippoSupport – Hippische Dienstverlening VOF
2.2 Handelsnamen: HippoSupport Mestonderzoek, Hippisch Parasitologisch Laboratorium HippoSupport, HippoSupport – Hippische Dienstverlening
2.3 Adres: Haarlesedijk 16-A
2.4 Postcode en plaats: 8112 PD Nieuw Heeten
2.5 Telefoon: +31 (0)6 465 94 220
2.6 Mobiele telefoon: +31 (0)6 465 94 220
2.7 Website: www.hipposupport.nl / www.paardenmestonderzoek.com
2.8 Email: info@hipposupport.nl / info@paardenmestonderzoek.com
2.9 Inschrijfnummer KvK: 64937151
2.10 BTW Nummer: BTW NL855911712B01
2.11 Bankgegevens: ING NL47 INGB 0007 2491 48

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst – op afstand – tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de opdrachtnemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden.
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

4. Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de opdrachtnemer niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
4.3.1 de prijs inclusief belastingen;
4.3.2 de eventuele kosten van ophalen en / of afleveren;
4.3.3 de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
4.3.4 het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
4.3.5 de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
4.3.6 de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

5. De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
5.3 De opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.4 De opdrachtnemer zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
5.4.1 contactgegevens waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
5.4.2 de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
5.4.3 de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de opdrachtnemer deze gegevens al aan de opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
5.4.4 de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Prijs

6.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
6.2 Prijsverhogingen, binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
6.3 Prijsverhogingen, vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, zijn alleen toegestaan indien de opdrachtnemer dit bedongen heeft en:
6.3.1 deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
6.3.2 de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tot de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
6.4 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

7. Conformiteit en garantie

7.1 De opdrachtnemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
7.2 Een door de opdrachtnemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de opdrachtgever ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtnemer jegens de opdrachtnemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

8. Levering en uitvoering

8.1 De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
8.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
8.3 Opdrachtnemer zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk twee weken nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
8.4 In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal de opdrachtnemer het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
8.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de opdrachtnemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
8.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever bij de opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9. Betaling

9.1 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum.
9.2 De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de opdrachtnemer te melden.
9.3 In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
9.4 Indien sprake is van wanbetaling, heeft opdrachtnemer het recht de uitslag van een mestonderzoek pas te verstrekken aan opdrachtgever nadat opdrachtgever de betalingsachterstand heeft ingehaald.

10. Klachten, geschillen en aanvullende of afwijkende bepalingen

Klachten
10.1 De opdrachtnemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de opdrachtnemer, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
10.3 Bij de opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Geschillen
10.4 Op overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende of afwijkende bepalingen
10.5 Aanvullende danwel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn. Deze dienen schriftelijk te worden vastgelegd danwel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Vastgesteld op 10 februari 2016 door HippoSupport – Hippische Dienstverlening VOF